Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon szkoleniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Bon szkoleniowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. 

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Bony szkoleniowe przewidziane są wyłącznie dla osób bezrobotnych.

W ramach bonu szkoleniowego w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu starosta finansuje bezrobotnemu koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin
 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje ww. koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Skierowanie osoby na szkolenie, której przyznano bon szkoleniowy następuje po dostarczeniu przez nią wypełnionego bonu.
Osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania przysługuje stypendium, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podstawa prawna

1. Art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r., Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2016-02-04 12:12:05)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/bon-szkoleniowy-dla-osoby-bezrobotnej-do-30-roku-%C5%BCycia/87