Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Grant na telepracę
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Grant na telepracę

Grant na telepracę to świadczenie na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

W ramach grantu na telepracę pracodawca lub przedsiębiorca może zatrudnić:

  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,

  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

Kto nie może pracować w ramach grantu na telepracę?

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu:

  • małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy

  • rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy

  • rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy

  • dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

Okres zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach grantu na telepracę:

  • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub

  • 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Wysokość grantu

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy przysługuje w wysokości nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Jeżeli pracodawca lub przedsiębiorca:

  • nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu zatrudnienia,

  • wykorzysta grant niezgodnie z umową lub go nie wykorzysta

zobowiązany będzie do zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu.

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Wsparcie przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis.

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-03-30 11:55:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/grant-na-teleprace/191