Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy.

Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak i umysłowej.

Finansowanie

O finansowanie prac interwencyjnych może starać się:

 • pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika,

 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawcy

Okresy refundacji:

 • do 6 lub do 12 miesięcy

 • do 24 miesięcy – w przypadku skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Obowiązki pracodawcy:

 • zawarcie z osobą bezrobotną umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • utrzymanie w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres:

- min. 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy)

- min. 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej)

po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z powyższego warunku lub naruszy inne warunki umowy – musi zwrócić uzyskaną pomoc wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy. Odsetki są naliczane od dnia otrzymania pierwszej refundacji. Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Gdy w trakcie okresu objętego refundacją lub przed upływem okresu 3 lub 6 miesięcy obligatoryjnego zatrudnienia stanowisko pracy zostanie zwolnione, Powiatowy Urząd Pracy kieruje na to miejsce innego bezrobotnego. Dotyczy sytuacji, gdy nastąpiło:

 • rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, ƒ

 • rozwiązanie ze kierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy

(tj. z winy bezrobotnego),

 • wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (w tym przejście na emeryturę).

Jeśli pracodawca odmówi przyjęcia nowego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, musi zwrócić uzyskaną pomoc w całości, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji. Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku gdy urząd pracy nie ma możliwości skierowania bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Korzyści dla pracodawcy:

 1. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem bezrobotnego przez pracodawcę w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku.

 2. Jednorazowa refundacja wynagrodzenia – jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-10-17 14:58:14)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/prace-interwencyjne/113