Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program specjalny "Postaw na działanie"
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Program specjalny "Postaw na działanie"

I. Cel i liczba osób objętych programem

1.Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja zawodowa 11 osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

 1. zdobycie przez osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy doświadczenia zawodowego,

 1. wyposażenie grupy docelowej w kompetencje pracownicze, społeczne i organizacyjne,

 1. podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Realizacja programu specjalnego daje możliwość wykorzystania pakietu usług i instrumentów rynku pracy oraz niestandardowych form pomocy w postaci specyficznych elementów wspierających zatrudnienie (SEWZ), w formie:

- zakupu odzieży roboczej dla każdego uczestnika programu,

- jednorazowej premii dla pracodawcy za zatrudnienie uczestnika programu.

Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do osiągnięcia założonych celów.

II. Uzasadnienie programu specjalnego - sytuacja na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie przekraczającym stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim i w Polsce.
Na koniec stycznia 2016 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,3%, zarejestrowanych było 2135 osób bezrobotnych. W analogicznym okresie stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła 9,0%, w kraju – 10,3%.

Liczba osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy wg stanu na dzień 14 marca 2016 r. (data sporządzania wniosku) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie wynosiła 805 osób, co stanowiło 35% ogółu bezrobotnych. Spośród tej grupy można wyodrębnić liczną kategorię osób długotrwale bezrobotnych – 621 osób, tj. 77% bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, osób w wieku powyżej 50 plus - 366 osób, tj. 45%, osób bez kwalifikacji zawodowych – 212 osób, tj. 26%. W analizowanej grupie można również wyróżnić następujące kategorie bezrobotnych: do 30 roku życia – 157 osób, tj. 19,5%, bez doświadczenia zawodowego – 137 osób, tj. 17%, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 95 osób, tj. 12%.

Trudną sytuację osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy na rynku pracy pogłębia brak ofert odpowiedniej pracy, wielomiesięczne lub wieloletnie pozostawanie w rejestrze bezrobotnych, ograniczenia zdrowotne, bariery finansowe, niewystarczające kwalifikacje, niska motywacja do podejmowania działań prowadzących do podjęcia zatrudnienia.

III. Kryteria doboru uczestników programu specjalnego 

Program adresowany jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych w art. 49 ustawy korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Z przeprowadzonych analiz danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie oraz z rozmów przeprowadzonych z osobami bezrobotnymi przez doradców klienta wynika, że wobec osób z ustalonym III profilem pomocy należy zastosować kompleksowe wsparcie prowadzące do podjęcia zatrudnienie.

Rekrutacja uczestników do programu specjalnego prowadzona będzie w oparciu
o kandydatury zaproponowane przez pracowników poszczególnych gmin z ternu powiatu strzelińskiego oraz analizę predyspozycji psychofizycznych, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętności poszczególnych kandydatów.

IV. Zakładane rezultaty programu specjalnego z podaniem mierników i trybu dokonania oceny

1. Celem podjętych w programie działań jest aktywizacja zawodowa i integracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, które mają trudności z pierwszym lub ponownym wkroczeniem na rynek pracy.

2. Udział w programie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów „miękkich” w postaci:

 • wzrostu motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia,

 • wzmocnienia zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy,

 • wyposażenia uczestników projektu w istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy,

 • zdobycia doświadczenia zawodowego.

3. Zakłada się, że w ramach programu:

 • min. 11 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy zostanie skierowanych na warsztat z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

 • min. 11 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy zostanie skierowanych na prace społecznie użyteczne do gmin,

 • ok. 4 osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy skorzystają ze zwrotu kosztów dojazdu na prace społecznie użyteczne,

 • 11 osób zostanie objętych badaniami lekarskimi przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych,

 • 11 osób bezrobotnych otrzyma odzież roboczą,

 • wypłacone zostaną premie dla pracodawców za zatrudnienie ok. 6 uczestników programu.

4. Efektem podjętych działań będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 54,5% uczestników,

tj. 6 osób.

5. Do osiągnięcia zakładanego rezultatu służyć będą mierniki i tryb dokonania oceny tj.:

 • liczba osób, które zostały objęte poradnictwem zawodowym i / lub pośrednictwem pracy – wizyta u doradcy klienta,

 • liczba osób uczestniczących w warsztacie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – listy obecności,

 • liczba opracowanych IPD – dokument IPD,

 • liczba osób objętych badaniami lekarskimi – liczba zaświadczeń,

 • liczba osób skierowanych na prace społecznie użyteczne– liczba wydanych skierowań,

 • liczba osób, które ukończyły prace społecznie użyteczne – listy obecności,

 • liczba osób, która podjęła zatrudnienie – liczba umów zlecenie.

6. Ocena efektywności zostanie dokonana bezpośrednio po zakończeniu udziału w programie specjalnym na podstawie wyłączeń z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy.

V. Koszty realizacji programu specjalnego:

1.Koszty realizacji programu specjalnego – ogólna wartość programu specjalnego wynosi

8 865,20 zł, przy średnim koszcie na jednego uczestnika w wysokości 805,93 zł.

2. Źródło finansowania programu stanowią środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem.

VI. Okres realizacji programu specjalnego:

1. Okres realizacji programu specjalnego: 18.03.2016 r. – 31.08.2016 r.

 

 

 

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2016-03-22 09:09:52)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Regulamin_PUP Strzelin_Postaw na działanie (.pdf 160.7kB) 2016-03-22 160.7kB Plik: Regulamin_PUP Strzelin_Postaw na działanie.pdf (160.7kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/program-specjalny-postaw-na-dzialanie-/210