Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie dla pracodawców w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca w umowie zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie zobowiązany jest do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy;

 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją;

 • spełnienia innych warunków umowy o refundację.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego, stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą

 • niepubliczne przedszkola

 • niepubliczne szkoły

 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium RP, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

Aby otrzymać wsparcie pracodawca musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą lub działalność oświatową przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy przedsiębiorców, szkół i przedszkoli), posiadać gospodarstwo rolne oraz zatrudniać minimum 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy producentów rolnych),

 • posiadać uregulowane zobowiązania wobec:

pracowników, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych,

 • nie posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 • nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

 • niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

Ponadto producent rolny musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • posiadać gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzić dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • zatrudniać w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uwaga:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie może przyznać pracodawcy ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, jeżeli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 27

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-09-06 08:42:48)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116