Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

Refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczneto instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia.

Umowa o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Okresy refundacji:

  • Urząd może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy:

  • pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Jeśli pracodawca lub przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją, bądź przed upływem okresu 12 miesięcy, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Wniosek o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia, należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Wnioski do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie - pokój nr 12 lub na stronie internetowej www.pupstrzelin.pl w zakładce dla Pracodawców i Przedsiębiorców / Dokumenty do pobrania / Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 32

 

Strona dodana przez: Paweł Mika (2016-01-20 12:55:24)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-05-16 11:56:37)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/refundacja-wynagrodzenia-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/200