Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja przez Internet
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Rejestracja przez Internet

Film instruktażowy

Rejestracja za pomocą elektronicznego wniosku o rejestrację

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowania jako poszukujący pracy wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dane, które należy przygotować

W ww. wniosku osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny podaje następujące dane:

 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. numer PESEL:
 4. imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. nazwisko rodowe;
 7. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 8. wykształcenie;
 9. ukończone szkoły;
 10. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 11. poziom znajomości języków obcych;
 12. posiadane uprawnienia zawodowe;
 13. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 14. okresy zatrudniania z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 15. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 16. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych,o których mowa w ustawie;
 17. sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 18. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 19. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 20. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Dodatkowe wymagania rejestracji elektronicznej

Osoba rejestrująca wskazuje wybrany albo wybrane powiatowe urzędy pracy oraz opatruje wniosek:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo
 • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Rejestracji ww. osoby dokonuje się po opatrzeniu wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o treści pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań " Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy", bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Kiedy rejestracja jest nieskuteczna?

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie do rejestracji,
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z ww. podpisów
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:12)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2014-05-30 08:02:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/rejestracja-przez-internet/47