Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Roboty publiczne
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Roboty publiczne

 Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

 • powiat (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy)
 • gminy
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej;
 • spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne, które można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w zakresie pracy fizycznej jak i umysłowej.

Korzyści dla organizatora robót publicznych

Organizator (pracodawca), który w ramach robót publicznych zatrudnił skierowanych bezrobotnych otrzymuje refundację –zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Organizator robót publicznych przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych, otrzymuje refundację:

 • przez okres do 6 miesięcy – wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • przez okres do 12 miesięcy – w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia;

Obowiązki organizatora robót publicznych/pracodawcy, u którego będą realizowane roboty publiczne:

 • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • utrzymanie w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres minimum do 6 lub do 12 miesięcy.

Jeśli organizator robót publicznych (lub wskazany przez niego pracodawca) naruszy warunki umowy – musi zwrócić uzyskaną pomoc wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy. Odsetki są naliczane od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Gdy w trakcie okresu objętego refundacją (lub przed upływem okresu obligatoryjnego zatrudnienia ustalonego w umowie) stanowisko pracy zostanie zwolnione, Powiatowy Urząd Pracy kieruje na to miejsce innego bezrobotnego.

Dotyczy sytuacji, gdy nastąpiło:

 • rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, ƒ
 • rozwiązanie ze kierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tj. z winy bezrobotnego),
 • wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (w tym przejście na emeryturę).

Jeśli pracodawca odmówi przyjęcia nowego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, musi zwrócić uzyskaną pomoc w całości, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania pierwszej refundacji. Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

W przypadku gdy urząd pracy nie ma możliwości skierowania bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Organizator robót publicznych/pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Wniosek o zorganizowanie robót publicznych należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki realizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-08-23 13:01:03)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/roboty-publiczne/114