Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

Kto może przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Ile czasu może trwać staż?

 • od 3 do 12 miesięcy – w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia

 • od 3 do 6 miesięcy – w przypadku pozostałych osób bezrobotnych

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Należy złożyć wniosek o organizowanie stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelinie wraz z opracowanym programem stażu polegającym na opisie zadań, jakie będą wykonywane przez skierowanego bezrobotnego. W okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku urząd przekazuje informację zwrotną o przyjęciu wniosku do realizacji przez Komisję ds. oceny wniosków lub jego odrzuceniu.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, organizator stażu podpisuje umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie, w której zawarte są informacje dotyczące programu, wg którego będzie realizowany staż.

Umowa o odbywanie stażu przez bezrobotnego określa w szczególności:

 • dane osoby kierowanej na staż,

 • dane opiekuna osoby bezrobotnej,

 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,

 • zobowiązanie organizatora stażu do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

Czas pracy bezrobotnego:

 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, jednakże Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu oraz obowiązującym regulaminem pracy,

 • zapoznaje bezrobotnego z jego uprawnieniami i obowiązkami,

 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, przeszkolenie z zakresu BHP,

 • prowadzi listę obecności, na której odnotowuje także dni wykorzystanego urlopu,

 • po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach.

Uprawnienia przysługujące osobie bezrobotnej odbywającej staż:

 • zachowuje status osoby bezrobotnej

 • świadczy pracę lecz nie na zasadach umowy o pracę

 • otrzymuje w okresie stażu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych

 • ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie:

 • zawiera z pracodawcą umowę o staż

 • sprawuje nadzór na realizacją umowy

 • wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2017-07-18 11:06:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/sta%C5%BCe/71