Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Finansowanie studiów podyplomowych

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:
  1. osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne,
  2. osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy które:
   • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z włączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
   • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   • są żołnierzami rezerwy,
   • pobierają rentę szkoleniową,
   • pobierają świadczenie szkoleniowe, o których mowa art. 70 ust.6,
   • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
  3. pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowego, po zarejestrowanych się w urzędzie pracy.
Osobom, o których mowa w pkt 1, za okres uczestnictwa z zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku, którym mowa w art. 71 ust.1 pkt 1 ustawy. Osobom, których mowa w pkt. 2 i 3, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowego terminu ich ukończenia.

Wysokość sfinansowania przez Urząd Pracy kosztów studiów podyplomowych: do 100% udokumentowanych kosztów studiów podyplomowych jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Podstawa prawna:

Art. 42a i art.43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Tekst jedn. Dz. U. 2008r. Nr 69, poz. 415 ). 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2015-06-11 09:35:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86