Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Świadczenie aktywizacyjne
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego:

  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub

  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

Jak długo i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie aktywizacyjne?

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo

  • 18 miesięcy – w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, tzn. na: objęty świadczeniem aktywizacyjnym oraz jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia po upływie tego okresu, odpowiednio przez:

  • minimum 18 miesięcy – 12 miesięcy świadczenia + minimum 6 miesięcy dalszego zatrudnienia

  • minimum 27 miesięcy – 18 miesięcy świadczenia + minimum 9 miesięcy dalszego zatrudnienia

Zwrot świadczenia aktywizacyjnego:

1) Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o prace w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków, od dnia wypłaty pierwszego świadczenia.

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

2) W przypadku, gdy pracodawca utrzyma zatrudnienie przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu dalszego zatrudnienia po zakończeniu świadczenia, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w pkt 1

Termin zwrotu: 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

Jeżeli w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub przed upływem okresu dalszego zatrudnienia (tj. odpowiednio 6 lub 9 miesięcy) nastąpi:

  • rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,

  • rozwiązanie ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy

( tj. z winy bezrobotnego ),

  • wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (w tym przejście na emeryturę)

- wówczas Powiatowy Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Pracodawca, który odmawia przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami. Wysokość należności nalicza się od dnia wypłaty pierwszego świadczenia.

Termin zwrotu: 30 dni od otrzymania wezwania urzędu.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy, określającej warunki wypłaty świadczenia, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Wsparcie przyznane pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 37

Strona dodana przez: Paweł Mika (2015-03-30 12:16:34)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/swiadczenie-aktywizacyjne/193