Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia indywidualne – to szkolenia wskazane przez osobę aktywnie poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia, którego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o sfinansowanie szkolenia indywidualnego należy dołączyć:

 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończeniu szkolenia lub

 • oświadczenie osoby wnioskującej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po

zakończeniu szkolenia.

O szkolenie mogą ubiegać się :

1. Osoby bezrobotne w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy jako poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn

dotyczących zakłady pracy,

 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,

 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach pomocy społecznej,

 • są żołnierzami rezerwy,

 • pobierają rentę szkoleniową,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe (przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy),

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Sfinansowanie szkolenia dla osoby bezrobotnej po uprawdopodobnieniu zatrudnienia odbywa się w ramach umów zawartych pomiędzy:

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie a jednostką szkoleniową

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie a pracodawcą.

Na podstawie zawartych umów:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zobowiązuje się do skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie indywidualne i sfinansowania go.

 2. jednostka szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami i potrzebami pracodawcy,

 3. pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu szkolenia.

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia indywidualnego, na które została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie, przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi miesięcznie co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Uczestnik na zakończenie szkolenia otrzymuje zaświadczenie z instytucji szkoleniowej realizującej program kursu, potwierdzające udział w szkoleniu i uzyskane kwalifikacje oraz umiejętności.

Korzyści dla pracodawcy:

 • pracodawca nie ponosi kosztów przeszkolenia osoby,

 • temat szkolenia, kwalifikacje jakie uzyska osoba odpowiadają potrzebom i wymaganiom pracodawcy,

 • pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika.

Kontakt:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 39 21 981 wew. 27

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2015-03-30 12:12:58)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69