Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych
Jarmark Produktu Lokalnego Targi Pracy i Edukacji Projekty - Fundusze Europejskie Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Zielona Linia

Zasiłek dla bezrobotnych

Terminy

Terminy nabycia prawa do zasiłku:
  • Po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania
  • Po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron ( chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy, lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy.
  • Po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy spowodował rozwiązanie stosunku służbowego , lub stosunku pracy bez wypowiedzenia ze swojej winy.
  • Po upływie 180 dni za który otrzymał jednorazowy ekwiwalent pieniężny za urlop górniczy, lub jednorazową odprawę socjalną ,zasiłkową, pieniężną po zasiłku socjalnym , jednorazową odprawę warunkową lub odprawę pieniężną bezwarunkową.

Okres pobierania zasiłku

Okres pobierania zasiłku na terenie powiatu strzelińskiego wynosi 6 miesięcy.

Wyjątek stanowią bezrobotni, którym przysługuje nadal 12 miesięczny okres pobierania zasiłku, którzy są powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego

Okres pobierania zasiłku może ulec przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku , lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu - okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Transfer zasiłku

  • Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku, może wyjechać do innego kraju Członkowskiego UE w celu poszukiwania w nim pracy i otrzymywać w tym kraju zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez okres 3 miesięcy w wysokości ustalonej przez PUP w Polsce.
  • Osoba taka powinna pozostawać w dyspozycji PUP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania minimum w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem wyjazdu.
  • Bezrobotny musi złożyć wniosek o wydanie formularza U2/E-303 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, minimum na 7 dni przed terminem zaplanowanego wyjazdu wraz z zaświadczeniem z PUP potwierdzającym datę rejestracji.
  • Następnie bezrobotny obowiązany jest do zarejestrowania się w ciągu 7 dni od daty wyjazdu w urzędzie zatrudnienia w kraju, w którym poszukuje pracy. Z transferu zasiłku bezrobotny może skorzystać tylko raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia.

Wypłata zasiłku

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH WYPŁACANY JEST W FORMIE:
  • przelewów bezgotówkowych na wskazane konto osobiste,
  • wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym w Strzelinie, punkcie kasowym Starostwa powiatowego oraz placówkach Banku Spółdzielczego w poszczególnych gminach,

Zasiłek wypłacany jest w dniu 14-go każdego miesiąca, gdy 14-ty dzień wypada w sobote lub niedzielę - wypłata zasiłku występuje w piątek.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:19)
Zredagowana przez: Paweł Mika (2014-04-08 09:47:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupstrzelin.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78