Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
http://pupstrzelin.pl/wydarzenie/304/ogloszenie-kfs

Ogłoszenie KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 23.08.2017 r. do 15.09.2017 r.


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach PRIORYTETU 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie dzialalności kod PKD: (kliknij po szczegóły)

** Barometr zawodów 2017:

- powiat strzeliński (kliknij po szczegóły)

- województwo dolnośląskie (kliknij po szczegóły)

oraz:

- zawody deficytowe i nadwyżkowe – informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. (kliknij po szczegóły)

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 23.08.2017 r. do 15.09.2017 r.


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach PRIORYTETU 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie dzialalności kod PKD: (kliknij po szczegóły)

** Barometr zawodów 2017:

- powiat strzeliński (kliknij po szczegóły)

- województwo dolnośląskie (kliknij po szczegóły)

oraz:

- zawody deficytowe i nadwyżkowe – informacja sygnalna za II półrocze 2016 r. (kliknij po szczegóły)

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

UWAGA!

Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Strzelin uwzględnia:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze srodków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

  5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

  7. możliwość sfinansownaia ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Wnioski do pobrania w urzędzie w pokoju nr 13 lub na stronie internetowej www.pupstrzelin.pl

banner na lewym pasku strony pod nazwą Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu

lub pod numerem telefonu 71/3921981 wew. 37

Osoba do kontaktów – Edyta Grochalska - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.